Borgerskapets äldste och andra förtroendemän 1666-1862 - Helsingborgs stads historia; kommentarer av Janne Johansson

Borgerskapets äldste och andra förtroendemän 1666-1862 - Helsingborgs stads historia; kommentarer av Janne Johansson

Ur en bok om Helsingborgs stads historia (missat titel och namn, komplettera senare, kopior tagna på stadsarkivet i Helsingborg; JJ).

 

Avskrifter från storkapitel benämnt:  

II  Borgerskapets äldste och andra förtroendemän 1666-1862.

Först ett citat från inledningskapitlet på sidan 83 och 88:

 

INLEDNING

Redan under Medeltiden finner man i vårt land spår av en menighetsrepresentation vid rådets sida, som ursprungligen motiverades av behovet av smidigare umgängesformer mellan rådet och borgerskapet. Man behövde ett mindre, representativt organ med vilket rådet skulle kunna överlägga i löpande förvaltningsangelägenheter utan att ”byamotet” – senare allmänna rådstugan – alltid måste inkallas. Redan allmänna stadslagen (omkr. 1350) föreskrev att rådet vid den årliga skattsättningen skulle biträdas av ett utskott av valda representanter för borgerskapet. Och ur detta embryo växte efter hand fram det organ, som senare började kallas ”de äldstes råd” eller slutligen kort och gott de äldste.”

”Vad så till sist angår de äldstes befogenheter, bör här särskilt framhållas, att de regelmässigt fick yttra sig över ansökningar om nya burskap, varvid deras åsikt ofta vägde tungt vid ärendenas avgörande. Deras kanske viktigaste uppgift var dock att disponera över stadens ordinarier inkomster och att tillse att dessa användes enligt fattade beslut. Sammanfattningsvis kan man säga, att de äldste hade ett slags generalfullmakt att handla med borgerskapets bästa för ögonen.”

En uppräkning av de olika årens ”förtroendevalda” under rubriken

KRONOLOGISK KATALOG 1666 – 1862.

På sidan 118 dyker namnet Hans Agardh upp. Om ett namn markerats med halvfet stil innebär detta att vederbörande varit ”förman” för de åtta äldste.

 

           1768

Hans Agardh, handelsman

Jeppa Böös, färjeman

Petter Dahl, färjeman

Carl Flyborg, bagare

Swen Swenson Fellstedt, grovsmed

Andreas Mollberg, handelsman

Jöns Hult, handelsman

Christian Hallenborg, guldsmed

Eric Swedman, smed

Lars Olson, fällberedare

Swen P. Falk, kopparslagare

Abraham Palm, skräddare

Petter Kobb, hattmakare

Lars Nilson Hellström, krukmakare

           Rrns domb. 1767 9.12.

 

           1769

D:o.

           Rådst. Prot. 1768 19.12.

 

           1770

D:o

           Rrns domb. 1769 6.12.

 

           1771

D:o.

           Rrns domb. 1770 19.12.

 

           1772

Hans Agardh, handelsman

Wilhelm Rander, handelsman

Christian Hallenborg, guldsmed

Andreas Mollberg, handelsman

Jeppa Böös, färjeman1

Petter Dahl, färjeman

Carl Flyborg, bagare

Claes Brandt, bryggare

Christ. Peter Appelroth, vävare

Johan Christ. Wendt, nålmakare

Lars Holmström, grovsmed

Jöns Anders. Bering, kopparslagare

Martin Jönsson, garvare

Lars Grubb, slaktare

Mathias Öfgren, sadelmakare

Jeppa Lind, fällberedare

           1 död 22.1

           Rrns domb. 1771 11.12.

 

           1773

D:o.

           Rrns domb. 1772 19.12.

 

           1774

Hans Agardh, handelsman

Wilhelm Rander, handelsman

Christian Hallenborg, guldsmed

Anders Mollberg, handelsman

Johan Christ. Wendt, nålmakare

Claes Brandt, bryggare

Lars Grubb, slaktare

Peter Dahl, färjeman

Christ. Pet. Appelroth, vävare

Carl Flyborg, bagare

Jöns And. Bering, kopparslagare

Martin Jönsson, sadelmakare

Lars Holmström, grovsmed

Jeppa Lind, fällberedare

Erik J. Winström, gästgivare

Pehr Svenson Romare, färjeman

           Rrns domb. 1773 22.12.

 

           1775

D:o.

Pehr Svenson Romare död 18.6.

           Rrns domb. 1774 10.12.

 

           1776

D:o.

Christian Hallenborg bg 4.7.

           Rrns domb. 1775 13.12.

 

(1776 dog Hans Agardhs morbror Petter Pettersson och Hans med familj flyttade till Laholm för att överta dennes verksamheter, JJ)

 

 

Personbeskrivningar av dessa BORGERSKAPETS ÄLDSTE finns därefter nedtecknade i boken. På sidorna 279-80 står följande:

 

”De årtal som anges i marginalen vid varje förtroendemans namn betecknar de kalenderår då han fullgjort sina uppdrag. Halvfeta siffror utmärker i förekommande fall att han varit förman (ordförande) för borgerskapets äldste, kursiva siffror att han varit vice ordförande.

 

1768-76        295. AGARDH, Hans, handlande, bsk 1763 25.4. F i Tönder 1740. D i Laholm 1788 12.10. G i Laholm 1764 29.4 m Bothilla Christina Pripp, f i Landskrona 1742 19.9, d av tullinsp. Nathanael P. och Johanna Morian. – D 1803.

   Barn: Carl Nathanael  f 1765 17.3, revisionssekr. Adlad 1809. D i Sthlm 1816 9.4. Hans Berndt f 1766 3.9, handl. I Laholm. Jöran Peter f  1768 6.9, landsfisk. i Älvsborgs l. Nils Albreckt f 1770 13.9, handl. I Hbg. I konk. 1799. Tullinsp. I Linkpg. Sara Catharina f 1772 17.8.

   A. auskulterade ett år i Landskrona hos handl. Hinrich C. Bager och 11 år som bokhållare hos sin morbroder handl. Petter Pettersson i Laholm. I samband med sin ansökan om bsk i Hbg blev A. den 25 april 1763 förhörd av handl. J.G.Meisner, som fann hans kunskaper i handel mycket goda. – 1767 14.4 erhöll A. privilegium på tobakstillverkning (snus, rappé, karotter och karduser) och upptog 1774 17.2 sin svåger, handl. Arwid Kraak (nr 434) som kompanjon. Året innan hade A. haft stora betalningssvårigheter. 1773 13.2 begärdes bysättning av A. i Malmö för 5 st. skuldsedlar på 1691 dr smt. Han lyckades dock infria en del av beloppet samt ingå förening med sina fordringsägare. I början av år 1776 bildade A. handelsbolag tillsammans med handl:a Lars Engström (nr 362) och Jöns Hult (nr 106) för försäljning av kvarnsten. 27.3 s.å. upprättades ett kontrakt mellan Hbg:s stad o handl:a Agardh, Wilhelm Rander (nr 500), Lars Engström jämte tolagsskrivaren Erich Bohman (nr 25) om arrende av stadens bro-, hamn-, våg- och mätare- samt stämpelpengar från den 1.4 1776 till 1779 års slut mot en årlig summa av 401 dlr smt. Den 13.5 s.å. inköpte A. porslin från Rörstrand för ett värde av 2000 dlr smt.

   1776 avled morbrodern Petter Pettersson. Hans förmögenhet ärvdes av A., som i slutet av året lämnade Hbg för att även överta P:s affärsrörelse. Vid sitt avskedstagande av staden den 30.12 donerade A. till Hbg:s fattiga ett årligt belopp av 50 dlr smt att utdelas vid jul och midsommar.

   A. var under sin Hbgs-tid medlem av kyrkorådet samt fungerade under några år som lotsinsp. Under åren 1768-76 var han förman för stadens äldste samt för ”handelssocieteten” i Hbg.

   Källor:  Inneliggande handl. 1763 17.4. Rrns domb. 1767 11.7,  1770 30.5, 7.7, 1772 29.4,  1773 13.2,  1776 13.5, 11.121, 30.12,  1798 27.8.

 

På sidorna 370-71 saxas följande:

 

434.  KRAAK, Arwid, handlande, bsk 1777 15.9. – S av språkmästaren Ifvar K. och Johanna Maria Olsson. – G i Landskrona 1771 23.6 m Anna Katarina Pripp, f i Landskrona 1750 5.8, d av tullsinp. Nathanael P. och Johanna Morian. – D i Hbg 1818 15.11.

   K. blev 1774 17.2 medintressent i svågern Hans Agardhs (nr 295) tobakspinneri i Hbg. Då denne flyttade till Laholm fick K. 1777 kommerskollegiums tillstånd att driva tobaksfabrik. Som handlande företrädde K. under några år ”handelssocieteten”…”